Tự học Powerpoint Cấp tốc trong 20 phút

<p><iframe width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/c8-a0b8YsFM?rel=0&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><br /> <br />Tự Học Tin Học Văn Phòng.<br /><br /> Hướng dẫn tự...