Đây là mô hình cơ sở dữ liệu bán hàng. Tạo cơ sở dữ liệu bán hàng trong sql server manangement, để đáp ứng được các ứng dụng về quản lý. Phần hướng dẫn này chủ yếu giới thiệu lại kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, giúp cho các bạn có cái nhìn chung về thiết kế cơ sở dữ liệu

Nguồn: https://canhosafira.com/category