Năm 2016 là năm đầu tiên doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng áp dụng một thang bảng lương thống nhất. Theo quy định của luật BHXH mới từ tháng 1/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương + phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
Vấn đề người lao động quan tâm là khoản phí đóng BHXHsẽ tăng bao nhiêu % so với mức cũ.
Website: |

Nguồn: https://canhosafira.com/category