Chuên đề cấp Thành phố: “Xây dựng tình bạn đẹp – Phòng chống bạo lực học đường” Trường THCS Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng.

Nguồn: https://canhosafira.com/category