0251002735953 Vietcombank chi nhánh Bình Tây Q6,
Nguyễn Thanh Tuấn.

Nguồn: https://canhosafira.com/category