Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu tiền #phổbiếnphápluật
khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014
mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000)
cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (26.000.000)

Nguồn: https://canhosafira.com/category