Đối diện chung cư Hồng Hà Tower 89 Thịnh Liệt, là dự án chung cư 40 Thịnh Liệt chúng tôi sắp triển khai. Mọi chi tiết tham khảo trang web:

Nguồn: https://canhosafira.com/category