Mở rộng đối tượng và linh hoạt cách tham gia, Luật bảo hiểm sửa đổi năm 2014 được coi là chính sách hướng đến quyền lợi của người lao động nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo các đơn vị trực tiếp làm công tác bảo hiểm xã hội, quy định mới vẫn còn nhiều điểm chưa gần với các vấn đề của thực tiễn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại hội thảo triển khai Luật bảo hiểm xã hội tại khu vực phía Nam.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn: https://canhosafira.com/category