VTC1 | Theo dữ liệu của Bộ Công thương, do tác động của giá xăng, dầu thế giới nên giá xăng, dầu ở trong nước có sự biến động.

Nguồn: https://canhosafira.com/category