Tiểu phẩm trong hội thi “Tuyền truyền viên về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2017”
Được trình bày bởi các anh chị Công Đoàn viên thuộc Công Đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.

Nguồn: https://canhosafira.com/category