Lập dự toán theo Quyết định số 820/QĐ-UBND Hà Nội công bố giá nhân công và Thông tư 15/2019/TT-BXD – Tại thời điểm cuối tháng 02, đầu tháng 03/2020 …

Nguồn: https://canhosafira.com/category