QTV | Sinh ra và lớn lên gắn với mảnh đất nông thôn, ông Nguyễn Quang Mâu đã xây dựng nên thương hiệu gốm Đất Việt, không chỉ tận dụng nguồn đất…

Nguồn: https://canhosafira.com/category