Đời sống nhân dân được cải thiện, trật tự an toàn xã hội ổn định, bộ mặt đô thị từng bước khởi sắc, tổ chức Đảng và các đoàn thể quần…

Nguồn: https://canhosafira.com/category