Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận…

Nguồn: https://canhosafira.com/category