(VTC14) – Nếu bạn có trong tay tấm thẻ Bảo hiểm y tế thì bạn nên để có chi chi tiết có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục…” hay không. Dòng chữ này chỉ in trên thẻ BHYT của những người đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Nếu người sở hữu tấm thẻ này khám chữa bệnh đúng tuyến và đã có tổng số tiền cùng chi trả trong 1 năm lớn hơn 7,26 triệu đồng (tương đương 6 tháng lương cơ sở), thì từ thời điểm đó cho đến hết năm dương lịch, họ sẽ được BHXH chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Nguồn: https://canhosafira.com/category